Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Fotovoltaika

Část spotřebované elektřiny si můžeme vyrobit doma. Fotovoltaika jako taková neznamená, že náš dům bude mít nižší energetickou náročnost ve smyslu celkové dodané energie pro jeho provoz, ale to, že se sníží výrazně množství nakupované elektřiny ze sítě a tím i roční platby. Při výstavbě nových budov může být fotovoltaika řešením, jak dosáhnout předepsané úrovně energetické náročnosti v kategorii celkové dodané energie z neobnovitelných zdrojů. To se prokazuje průkazem energetické náročnosti budovy a v některých případech to je jednoduchý nebo jediný způsob, jak požadavek na energetickou náročnost novostavby naplnit. I když jde v tomto případě o vynucenou instalaci, není to vzhledem k současným cenám samoúčelné. Jak už bylo výše uvedeno, jedinou nevýhodou tohoto řešení je, že pokud je instalace fotovoltaiky uvedena u novostavby v průkazu energetické náročnosti, nelze žádat konkrétně v Programu Nová zelená úsporám o podporu.

Kromě popsaného případu s novostavbou však není podpora nijak omezena, ani energetickou náročností domu, ani kvalitou obálky, ani způsobem vytápění. Na rozdíl od podpory ostatních zdrojů energie, u nichž se vždy jedná pouze o náhradu starého předpisům nevyhovujícího kotle na kusové palivo, který je nutno obětovat, podobně jako u kotlíkových dotací,

Pořízení fotovoltaické elektrárny je spojeno s vyšší vstupní investicí v řádu stovek tisíc Kč. Ne každá domácnost žijící v rodinném domě má tolik prostředků. Zvláště tehdy, pokud celoživotní úspory již jednou zdaněných příjmů utratila za zateplení domu a ti movitější ještě za tepelné čerpadlo. Nezbude, než na pořízení fotovoltaické elektrárny čerpat dotaci z již zmíněného programu Nová zelená úsporám a většina dodavatelských montážních firem si do cenové nabídky zahrne vyřízení dotace.

Nejjednodušší a nejlevnější formou je pořídit si zařízení pro přípravu teplé vody. Tato specifikace má v Nové zelené úsporám i svoji vlastní kapitolu spolu s termickým solárním systémem. Oba vycházejí co do pořizovacích nákladů zhruba stejně a stejná je i maximální výše podpory 45 tis. Charakteristické pro tento systém je to, že jeho elektrická část není připojena na tu elektroinstalaci v domě, která je připojena na síť. Na rozdíl od fotovoltaického systému termický systém (přímý ohřev kapaliny sluncem) zvyšuje energetickou náročnost přípravy teplé vody o pohon oběhového čerpadla a tepelné ztráty rozvodu mezi solárními kolektory a zásobníkem.

Ostatní verze již počítají s připojení na síť a výše podpory se odvíjí od instalovaného výkonu a kapacity akumulace. Instalovaný výkon je omezen zdola hodnotou 2 kWp a shora hodnotou 10 kWp. Horní hranice vyplývá ze současné legislativy, protože při vyšším výkonu je třeba k provozování elektrárny licence pro výrobu elektřiny. Připravovaná změna energetického zákona by měla tuto hranici posunout na hodnotu 50 kWp. Výše dotace je omezena shora částkou 200 tis. Kč na jeden rodinný dům.

Návrh fotovoltaického systému se musí přizpůsobit potřebám domácnosti a automatika musí zajistit maximální možné využití vyrobené elektřiny v domě. Před tím je třeba zjistit, zda v místě je možná i dodávka do sítě. V některých lokalitách s tím příslušný distributor nemusí souhlasit z důvodů jejího přetížení.

V současné době se připravuje novela energetického zákona, která umožňuje sdílení elektrické energie, vznik energetických společností v rámci obce, bytového domu nebo podniku, nebo sdílení energie mezi objekty jednoho majitele na různých místech. Tímto se využije výhod elektřiny – její snadná doprava po síti a potlačí se její nevýhoda – obtížná akumulace.

Příklad: Ve svém domě mám na střeše fotovoltaickou elektrárnu, dostatečně velkou, abych kromě domácnosti pokryl dobíjení malého elektromobilu, kterým dojíždím do zaměstnání. Tam jej někdy nabíjím (placenou) elektřinou ze sítě, i když je slunný den. Zatím mi domácí elektrárna vyrábí elektřinu, a protože doma není skoro žádný odběr, přebytky jsou ukládány do baterie. Po návratu domů nechám dobít baterii auta z domovní baterie. Po novu to bude tak, že během parkování v místě zaměstnání bude můj elektromobil nabíjen elektřinou, kterou vyrábí moje domovní elektrárna v místě bydliště.

  Pokud kombinujeme fotovoltaiku se vzduchovým tepelným čerpadlem, pamatujme na účinné zapojení obou systémů. Pokud budou v domě jen existovat jen vedle sebe bez vzájemné spolupráce, budou si konkurovat a výsledná úspora bude menší, než očekávaná.

Tepelné čerpadlo má běžet s výkonem přizpůsobeným výkonu elektrárny a ukládat přebytečné teplo do zásobníků teplé a topné vody. V době mimo sluneční svit se pak topí ze zásobníku prakticky zdarma.

Každý instalovaný kWp je schopen ročně vyrobit až 1 000 kWh. Díky automatice a podle okolností lze v domě využít 70 až 80 % vyrobené elektřiny.